GENERATIONSSKIFTER I STØRRE DANSKE VIRKSOMHEDER

Analysen er udarbejdet af Morten Bennedsen (professor INSEAD) & Kasper Meisner Nielsen (professor Hong Kong University). Begge er tilknyttet Center for Ejerledelse, der er et selvstændigt institut under CBS sponsoreret af Industriens Fond.

ANALYSETILGANG

Center for Ejerledelse har analyseret udbredelsen af familievirksomheder og ejerledede virksomheder i Danmark. Det er blevet belyst, at der er kritisk behov for at genneføre generationsskifter i en række virksomheder inden for de næste 10 år. Nærværende analyse ser navnlig på generationsskifter med en omsætning på over 100 mio. kr.

Analyserne bygger på følgende emperi: Data fra CVR- og CPR registre, der er samkørt med øvrige registre fra Danmarks Statistik. En omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt alle ejerledere med ansatte, der står foran et generationsskifte indenfor de næste 10-15 år. Undersøgelsen vil få en forholdsvis høj svarprocent, og resultaterne samkøres med de øvrige data. Det er et unikt datasæt – også internationalt.

Rapporten vil indeholde 4 dele:

  1. En kortlægning af antallet af virksomheder fordelt på størrelse i Danmark, der skal generationsskiftes i nærmeste fremtid. Der gives et overordnet billede af ejerskabs- og ledelsesstrukturer i danske virksomheder, antallet af ejer- og generationsskifter de sidste tyve år og de næste tyve år analyseres og det belyses hvilke ejerskiftemodeller, der er blevet brugt. Hvor mange af disse har en professionel bestyrelse, og hvordan påvirker det valget af generationsskiftemodel. Er der tendens til, at generationsskifter planlægges bedre i virksomheder med professionelle bestyrelser? Hvilken rolle spiller kapitaltilførsler – hvad enten det er som minoritets- eller majoritetsejerskab? Er de en del af planlægningen af fremtidige generationsskifter?

  2. Hvad ved vi om generationsskifter i Danmark? Bliver generationsskifterne planlagt og i givet fald hvornår? Hvad indeholder planen? Hvilke tanker gør ejerne sig som omkring ejerskifte og personligt exit? Hvad er de personlige og familiemæssige udfordringer? Hvad er familiens rolle? Hvordan kommunikerer ejerlederne sine planer og tanker – og til hvem? Hvordan påvirker den forventede exit model planlægningen af generationsskiftet? Er virksomheder som søges solgt til investorer eller kapitalfonde bedre forberedt på generationsskiftet? Foretager virksomhederne typisk direktørskifte før de foretager ejerskifte eller sker udskiftningen samtidig? Hvem overtager ledelsen og ejerskabet?

  3. Hvad er de økonomiske effekter af generationsskifter? Hvordan påvirkes virksomhedens overskudsgrad, produktivitet, kapitalbeholdning og eksportorientering? Er der målbare brancheforskelle? Hvad karakteriserer det gode generationsskifte? Hvilken type virksomheder klarer sig bedst gennem generationsskiftet? Er der målbare forskelle i de økonomiske effekter for virksomheder med professionel bestyrelse eller god planlægning?

  4. I det omfang ovenstående giver anledning til policy-implikationer: Hvilke mulige rammebetingelser bør man se nærmere på?

Download materiale

28.08.2017
Rapport om ejerskifte

Download Ejerskifte rapport

28.08.2017
Sammenfatning af rapport om ejerskifte

Download Sammenfatning af rapport om ejerskifte