adf

SVAG VÆKST ER FORTSAT UDFORDRINGEN FOR DANSK ØKONOMI

Dansk industri viser tegn på at være på vej ud af den krise, der satte ind i 2008. Med vækstpakken fra 2013 blev der sat mere fart på genopretningen. Men selv med indregningen af vækstpakkens gunstige effekter, så er det tydeligt, at Danmark har et vækstproblem i forhold til sammenlignelige lande.

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

BARRIERER OG UDFORDRINGER

Copenhagen Economics analyse ”Vækst og innovation i danske virksomheder” viser, at der er tre typer barrierer og udfordringer for øget vækst og flere arbejdspladser:

  1. For få mindre/ mellemstore virksomheder tager rejsen til store. Stor/større skala er ofte nødvendig for høj produktivitet. De mindre og mellemstore virksomheder under 250 ansatte har vanskeligt ved at bryde igennem vækstlaget, og derfor har vi i Danmark de seneste mange år skabt bemærkelsesværdigt få nye store virksomheder.

  2. Ringe adgang til risikovillig og langfristet kapital for mindre/mellemstore virksomheder. Mange mindre/mellemstore virksomheder har for lille egenkapital og det gør det vanskeligt at låne til vækst og innovation.

  3. De ”bløde” rammevilkår er ikke gode nok. Industriens behov for uddannet arbejdskraft tilgodeses ikke i tilstrækkelig grad ligesom samarbejdet imellem de offentlige læreranstalter og industrien ikke fungerer optimalt. Samtidigt præmierer det offentliges indkøb af private produkter/ydelser ikke de mest innovative løsninger og bedste totaløkonomi.

adf

Der mangler risikovillig kapital til vækst. Her burde pensionskasserne træde til. Det kunne både give højere afkast og flere arbejdspladser. Confac, direktør Erling Holm

INDSATSOMRÅDER

For at nedbryde de tre barrierer for vækst og flere arbejdspladser, så kræver det en prioriteret indsat på følgende fem områder:

  1. Nedbringelse af virksomhedernes omkostninger per investeret krone
  2. Mere investorvenlig konkurslovgivning
  3. Mere aktive pensionskasser
  4. Nedsættelse af en erhvervsskattekommission
  5. Forbedring af de ”bløde” rammevilkår

Det er Axcelfutures vurdering, at den samlede række af tiltag kan give et mærkbart løft i specielt de mindre/mellemstore virksomheders investeringer og beskæftigelse i de kommende år. Det er vigtigt, fordi de mindre/mellemstore virksomheder beskæftiger halvdelen af de ansatte i industrien og har de største muligheder for, at øge vækst, innovation og beskæftigelse.

adf

Vi siger her i huset, at du kan låne dine egne penge i banken. Det er ikke længere nok, at du står med en god business case. Du skal også være likvid. Robotool, direktør Leif Thomsen.

Download materiale

Januar 2013
Rapport 1: ”Danmark som investeringsland”
Danmark befinder sig i en historisk investeringskrise, som siden opbremsningen i 2003 kun er blevet værre. Investeringskrisen er ikke et rent konjunkturfænomen, som udspringer af den globale økonomiske krise, men bunder i et strukturelt problem i den danske model.

Download

Januar 2013
Rapport 3: ”Danske virksomheders vækst og investeringer”
Segmenteret analyse som stiller skarpt på vækst, jobskabelse og investeringer i danske industrivirksomheder. Analysen fremhæver bl.a. at investeringskrisen primært opstår i mindre- og mellemstore virksomheder.

Download

Marts 2014
Vækst og innovation i danske virksomheder – analyse og forslagskatalog
Udviklingen i den danske vækst, innovation og beskæftigelse går fortsat langsomt. Hvorfor? Rapporten beskriver 3 væsentlige barrierer og opstiller 5 indsatsområder, der kan katalysere en positiv udvikling.

Download

Alle analyser er udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture