KRONIK: BRUG FOR ERHVERVSSKATTEKOMMISSION

 

AF JOACHIM SPERLING

The Economist mener, at Danmark er et af de bedste steder i verden at blive født, men alligevel er der opstået en voksende erkendelse af, at vores skattesystem er ved at kvæle succesen.

Det har skiftende regeringer forsøgt at løse gennem reformer, der har lettet personskatterne, men byrderne er i stort omfang lagt over på erhvervslivet i stedet.

Det er en af årsagerne til at jobs i stor stil forsvinder ud af Danmark, og at vi befinder os i en historisk investeringskrise.

En af de mest skadelige konsekvenser af vores skattesystem er, at beskatningen af selskabers udbytter og aktiegevinster er styret af ønsket om at undgå maskeret udbytte.

For dermed følger kapitalindkomstbeskatningen i praksis topskatten for lønindkomst. Det gør os desværre til det land i verden, der beskatter entreprenører hårdest, og det er baggrunden for, at det i modsætning til de fleste andre lande er mere attraktivt at være lønmodtager end selvstændig i Danmark.

Lettelser uden udvikling

Regeringens konkurrenceevnepakke skabe lettelser for erhvervslivet, men ændrer ikke på, at vi har et skattesystem, der ikke er indrettet efter hvordan man bedst skaber vækst og udvikling i danske virksomheder, og dermed flere jobs.

For hidtil har succeskriterierne for skattepolitikken været at sikre det højeste mulige provenu, og et bedre miljø.

Men det sker på bekostning af virksomheders udviklingsmuligheder, og dermed jobskabelsen.

Udover beskatningen af kapitalindkomst er der flere eksempler på vækstfjendlige regler.

Tag blot disse:

  • Betingelser for sambeskatning mellem danske og udenlandske koncernforbundne selskaber er så restriktive, at stort set ingen koncerner kan benytte adgangen. De risikerer dermed at blive beskattet af en samlet indkomst, der overstiger den reelt indtjente.

  • Reglerne for fremførsel af underskud til modregning i senere års positive indkomst er så stramme, at bl.a. vækstvirksomheder risikerer ikke at kunne fradrage et underskud – og bliver derfor beskattet af indkomst, de reelt ikke har haft.

  • Danske virksomheder forhindres i at ekspandere gennem opkøb af udenlandske selskaber, fordi de – i modsætning til selskaber i andre lande – ikke kan fradrage renteudgifterne i forbindelse med overtagelsen.

Ustabile rammer

Men ikke alene har vi mange erhvervsfjendtlige skatteregler. Danske skatteregler er ændret mere end 300 gange alene inden for de sidste 10 år, og fremstår derfor ustabile og uberegnelige.

Det er er problematisk for et lille land som Danmark med en åben økonomi. Investeringer trives bedst under forudsigelige rammevilkår.

SKAT er samtidig begyndt at udøve en nærmest aktivistisk administration af reglerne, afsøge hjemmelgrænser og udfordre velkendt praksis på centrale områder af skatteretten. Fulgt op af en større kampagne i landets aviser, herunder Børsen, hvor SKAT hænger virksomheder til tørre for at true dem til at følge deres egen vidtgående tolkning af reglerne - som i parantes bemærket ofte bliver underkendt ved domstolene.

Det er svært at bebrejde SKAT, at man forfølger politisk fastsatte mål. Men det er forkert, at SKAT profilerer sig så hårdt overfor de virksomheder, som vi alle sammen lever af, og måske er det også forkert, at vi har et selvstændigt Skatteministerium.

Skatteministeriets opgaver ville passe langt bedre ind i et Finansministerium, hvor man i sagens natur har et mere helhedsorienteret syn på hvad der er i landets bedste interesse.

Mindre kan dog også gøre det. Et minimumskrav må være en mere vækstorienteret skattepolitik, der vel og mærke fortsat sikrer provenu- og miljøhensyn. Den opgave kan SKAT ikke klare alene.

Genstart erhvervsskatten

Regeringen bør nedsætte en erhvervsskattekommission, der kan se på hvordan vi indretter vores skattesystem, så virksomhederne får bedre vækstmuligheder. En kommission, der udover SKAT selv også skal have deltagelse af de skatterådgivere, som i disse år tjener alt for godt på at rådgive virksomheder, der bliver belastet af alt for komplicerede skatteregler.

Det kontaktudvalg SKAT nu har annonceret, er i den forbindelse ikke tilstrækkeligt, for det vil blot basere sin eksistens på de mange dag til dag problemer, som virksomhederne oplever.

Der er brug for at genstarte erhvervsskattepolitikken, og det gøres bedst i en uafhængig kommission.

Det vil skabe muligheder for, at Danmark også på sigt er blandt de bedste lande at blive født i.

Bragt i Børsen